Kvalita je u nás na prvním místì!

 

zert

4-Sterne | Bett & Bike

Již krátce po otevøení našeho ubytovacího zaøízení jsme to zvládli – všechny naše prázdninové byty obdržely 4 hvìzdièky v hodnocení kvality ubytování.Stejnì tak jsme díky našemu konceptu a vybavení obdrželi i prestižní certifikát pro ubytovací zaøízení urèená cyklistùm – certifikát ADFC “Bett & Bike”.

Qualitätssiegel

Ještì v letošním roce se budeme ucházet také o nìmeckou zanèku kvality „Servicequalität Deutschland“.

Program “Service Quality Německo” si klade za cíl v turistických zařízeních ke zlepšení povědomí o kvalitě a tak rozvíjet a chránit kvalitu služeb. Certifikované podniků pro “Service Quality Germany” zavedly řízení kvality v jejich domově, s cílem reagovat na přání možné příkladnou hostů.
V Senftenberg byly certifikovány 20 firem. Společně vyvinula a implementovala šest společných norem služeb. Tento Senftenberg již obdržela v roce 2011 jako třetí město v Braniborsku a jako osmý město celostátní nazvané “Quality City”. Nyní Senftenberg bránil tento titul na 3 a více let na 03.12.2014.

Přístupnost

Vítáme hosty s námi i s omezeními. Proto jsme navrhli některé z našich apartmánů pro hosty s postižením. Po vhodném certifikaci, nyní můžeme volat libovolné přístupnost nás. Přesné informace pro hosty s omezenou pohyblivostí jsou k dispozici zde: dostupnost Brandenburg – Ferienhof cyklisté přejí.

barrierefrei_icons_rolli

Nyní nejen naši hosté vědí, že se obzvlášť těšíme na rodiny. Potvrdilo to také sdružení Lusatian Lakeland Tourism Association: Kvalifikovali jsme se na cenu „pro rodiny s dětmi“.

Pouze společnosti, které úspěšně prošly průzkumem Asociace cestovního ruchu Lausitzer Seenland nebo regionální turistické informace v Lausitzer Seenland a které splňují celorepubliková kritéria pro přátelství rodiny, mohou používat logo „Pro rodiny s dětmi v Lausitzer Seenland“.

S ohledem na certifikaci ètyømi hvìzdièkami kvality a certifikát Bett & Bike nabízíme:

  • vlastní pùjèovnu kol,
  • zdravou a plnohodnotnou snídani a na poptávku také obìdové balíèky,
  • ubytování cyklistù i na jednu noc,
  • zabezpeèenou místnost pro kola,
  • sušárku – pokud by vás neèekanì pøekvapil déš (možné je po domluvì využít také zdejší sušièku)
  • informace o regionálních cyklostezkách,
  • možnost provádìní drobnìjších oprav na kolech,
  • zajištìní transferù,
  • transfer zavazadel z posledního a/nebo do posledního místa ubytování